Vedtekter for Norsk Selskap for Ernæring

Vedtatt 18. januar 1982, endret 3. februar 1994, 6. februar 1996, 25 mars 2019 og 2. mai 2023.

§1 Formål
Norsk Selskap for Ernæring (NSE) har til formål å fremme nasjonalt og internasjonalt ernæringsfaglig arbeid og å styrke kontakten mellom personer og grupper som er engasjert i slikt arbeid. NSE er nasjonalt kontaktorgan for International Union of Nutritional Sciences (IUNS) og European Federation of Nutritional Societies (FENS).

§2 Medlemsskap
Adgang til å bli medlem av NSE har personer som har interesse for ernæringsspørsmål. Inn- og utmelding skal skje skriftlig. De medlemmer som 1. januar hvert år ikke har betalt medlemsavgiften for foregående år, til tross for purring, utmeldes automatisk.
NSE er i prinsippet en paraplyorganisasjon. Medlemskap bør fortrinnsvis skje gjennom en lokalforening.

§3 Lokale foreninger
Medlemskap kan enten være individuelt eller via en annen forening som har tilsvarende formål som NSE, og som NSE godkjenner.

§4 Styret
NSE ledes av et styre som ordinært skal ha fem medlemmer, men kan ha flere om Styret ser dette som nødvendig. Styrets leder og øvrige medlemmer velges for to år av gangen av Generalforsamlingen. Gjenvalg kan finne sted. Det bør ved valget tas hensyn il at ernæringsvitenskapens forskjellige felter blir representert i Styret. Geografiske hensyn bør også tas.
Det skal holdes minst fire styremøter hvert år ved fysisk og/eller digitalt oppmøte. Styret kan også avgjøre saker ved sirkulasjon mellom medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten (ikke inkludert eventuelle styremedlem i permisjon) av styremedlemmene er til stede eller har avgitt uttalelse i en sak.

Styret skal:

 • lede foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtektene
 • representere selskapet nasjonalt og internasjonalt
 • planlegge foreningens arbeid
 • ivareta foreningens økonomi
 • ha oversikt over medlemmer
 • sette i verk beslutninger som er vedtatt av Generalforsamlingen
 • legge frem for Generalforsamlingen beretning om foreningens virksomhet og oversikt over regnskapene
 • arrangere et årlig faglig møte og Generalforsamling.»

§5 Generalforsamling
Generalforsamling skal holdes hvert år. Tidspunktet fastsettes og bekjentgjøres minst 6 uker på forhånd. Forslag til dagsorden må være sendt styret minst 5 uker før Generalforsamlingen holdes. Innkalling med saksliste skal skje med minst 3 ukers varsel. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. Vedtak blir fattet med simpelt flertall. Det kan stemmes ved skriftlig fullmakt.

Generalforsamlingen skal:

 • behandle årsberetningen
 • behandle regnskap
 • behandle forslag til budsjett og fastsette årskontingenten
 • velge medlemmer til Styret
 • velge to revisorer
 • behandle fremsatte forslag

§6 Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær Generalforsamling innkalles med minst 3 ukers varsel til medlemmene når Styret eller minst 1/10 av medlemmene forlanger det. Her kan bare tas opp til avgjørelse de saker som ligger til grunn for innkallelsen.

§7 Vedtektsendring
Forslag til vedtektsendring kan bare behandles på Generalforsamlingen. Vedtektsendring krever minst alminnelig flertall. Forhåndsstemmer kan avgis.

§8 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare skje når minst ¾ av medlemmene stemmer for dette ved uravstemning. Foreningens midler går til formål som ligger innenfor rammen av §1 i disse vedtekter.

§9 Fortolkningstvist
Oppstår det tvist om tolkningen av disse vedtektene, avgjøres spørsmålet med bindende virkning av voldgiftsrett dannet etter rettergangslovens regler.

Last ned vedtektene.