Statutter for Norsk Selskap for Ernærings Fond

Vedtatt 2. februar 1989, endret 3. februar 1994, 1. mars 2001, 28. februar 2002, 26.september 2002, 2. mars 2006, 8. mars 2007, 3. mars 2011, 8. mars 2012, 7. mars 2013 og mars 2017.

 1. Norsk Selskap for Ernærings (NSEs) fond har som grunnkapital overskudd fra konferanser, kongresser og andre faglige møter arrangert av NSE. Fondets grunnkapital kan økes med bidrag fra næringsmiddelbedrifter, institusjoner og privatpersoner. Grunnlaget for Fondet er overskudd fra Den 3. nordiske ernæringskonferanse (Bergen 17.-21. juni 1984), Den 8. europeiske ernæringskonferanse (Lillehammer 17.-19. juni 1999) og Den 8. nordiske ernæringskonferanse (Tønsberg 20. – 23. juni 2004).
 2. NSE styret skal forvalte fondets kapital med hensikt om å gjøre det mulig å dele ut årlige midler til medlemmene jfr. 5, i dag og i overskuelig fremtid. Dette perspektivet krever en forsvarlig forvaltning av kapitalen, slik at denne kan gi tilstrekkelig avkastning både på kort og lang sikt. Styret skal sørge for å ha løpende oversikt over, helhetlig styring av og god kontroll med kapitalforvaltningen.
 3. Årsavgiften til Federation of European Nutrition Societies (FENS) og International Union of Nutritional Societies (IUNS) øremerkes til å bli betalt av Fondsmidlene.
 4. En representant fra styret får dekket reiseutgiftene på IUNS og FENS konferanser over fondsmidlene for å delta på møter og generalforsamlinger etter Statens reiseregulativ. Styret vurderer før hvert IUNS og FENS møte hvorvidt det skal sendes en representant, samt om det er økonomi til det.
 5. De midler som kan deles ut, er Fondets avkastning foregående år. Skriftlig søknad om tildeling sendes Fondsstyret innen 1. mai. Ubenyttede midler overføres til neste års utdeling.
 6. Fondets avkastning skal benyttes til formål som samsvarer med NSEs formålsparagraf (§ 1 i NSEs vedtekter). Slike formål kan være: Deltakelse i nasjonale og internasjonale ernæringskonferanser og –møter samt samarbeid, kompetanseutveksling og tiltak innen ernæring. Ved fordeling av midler vil medlemmer av NSE og foreninger/grupper med formell tilknytning til NSE bli prioritert.
 7. Fondsstyret har 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen i NSE. Ett av fondsstyremedlemmene skal også være i NSEs styre og ett styremedlem skal være tilknyttet norsk næringsmiddelindustri. Styrets funksjonstid er to år. Fondsstyremedlemmene kan gjenvelges for en periode. Dersom et medlem trer ut av Fondsstyret før funksjonstiden er ute, utpeker NSEs styre et nytt medlem for resten av valgperioden. Fondsstyret velger selv sin leder. NSEs kasserer deltar i styret ved behov uten stemmerett.
 8. Styret i NSE kan i forbindelse med større arrangementer i regi av NSE søke/tildeles lån av NSEs fonds likvide midler. Eventuelt underskudd dekkes av fondet. Lån og overskudd skal tilbakeføres fondet.
 9. Kasserer i NSE har ansvar for Fondets regnskap. Dette skal revideres av NSEs revisor og godkjennes av generalforsamlingen i NSE.. Fondsstyrets leder og kasserer undertegner sammen for Fondets midler.
 10. Fondsstatuttene kan forandres av NSEs ordinære generalforsamling med 2/3 flertall blant de frammøtte. Forslag til forandringer må sendes NSEs medlemmer minst 3 uker før generalforsamlingen. Fondsstyret kan selv fastsette supplerende retningslinjer til bruk ved kunngjøring og fordeling av midler fra Fondet.
 11. Ved oppløsning av Fondet tilfaller midlene NSE.

Last ned Statutter for Norsk Selskap for Ernærings Fond.